Meteen naar de inhoud

Gedragsregels - Code of Conduct

English translation below Dutch version. 

Door de omvang van de groep zijn de gedragsregels wat strenger geworden dan voorheen. Wees gewaarschuwd dat het ST Team zal ingrijpen, tijdens, voor en na het spel, wanneer men deze regels overtreedt.  

Wie zich niet aan de regels houdt, na een eerste waarschuwing, zal de toegang tot de locatie ontzegd worden. Er kunnen mogelijks later nog extra sancties volgen tot en met de permanente verbanning van al onze evenementen, indien dit nodig wordt geacht.  

Op de sessie zelf dulden we geen tegenspraak hierover. Men kan na de sessie zijn verhaal komen doen, maar op de sessie zelf moeten we de impact op het spel van anderen minimaliseren. Daarna kan gediscussieerd worden, maar op het moment zelf niet. 

We spelen een spel die gebaseerd is op V20. In iedere situatie die zich voordoet heeft ST echter altijd het finale woord. Geen enkel boek of website kan dit overrulen. Indien je denkt dat er vanuit storytelling een fout is gebeurd, kun je dit NA het spel met de ST’s bespreken. Wederom hebben zij het finale woord. In een LARP is het belangrijk dat men erop vertrouwd dat de storytellers eerlijk zijn en van goede wil. Zij hebben immers het overzicht over alle acties van iedereen, alsook wat er in de wereld via NPC’s gebeurt. Als een actie niet slaagt, terwijl dat volgens jou wel zou moeten, kan het goed zijn dat andere spelers voorzorgsmaatregelen hebben genomen tegen jouw actie. ST beslist wat uiteindelijk gebeurt. Als je dit niet kunt accepteren, dan is Duister Gent niet de LARP voor jou.

Los van onze huisregels zijn alle wettelijke bepalingen ook van kracht natuurlijk. Dus drugs wordt niet getolereerd, net als verboden wapendracht, etc. Als je niet zeker bent of iets in deze categorie valt, contacteer dan het ST Team VOOR het evenement. 

 1. Accommodatie en materiaal:
 • Bij aankomst en vertrek uit de locatie letten we erop dat we geen (geluids)overlast veroorzaken in de buurt. We respecteren de buren hun nachtrust! 
   
 • Heb steeds respect voor de accommodatie waar er gespeeld wordt. Versleep geen tafels of stoelen, maar hef deze op bij het verplaatsen. Beschadig de infrastructuur niet. Mocht dit per ongeluk toch gebeuren, licht onmiddellijk het ST Team in. 
   
 • Respecteer het materiaal van een ander. Gebruik deze niet zonder toestemming van de eigenaar. Ook het materiaal van Duister Gent 2.0 wordt niet gebruikt zonder toestemming. 
   
 • Indien iets gemorst wordt, wordt dit direct opgeruimd. Dit maakt het voor iedereen aangenamer. 
   
 • Laat geen (dure) spullen rondslingeren in de locatie. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige diefstal of verlies. 
   
 • Er wordt geen eigen drank of eten meegebracht binnen de zaal, behalve voor medische redenen.
   
 1. Interacties:
 • Matig het alcoholgebruik voor, tijdens en na de sessie. 
   
 • In sociale interacties (ic of oc), heb altijd respect voor elkaar. 
  (Wanneer je denkt dat OC iets een probleem zou kunnen zijn, toets dit eerst af bij de speler met wie je interageert. Bij twijfel, checken! Indien de speler aangeeft dat dit niet OK is, wandel weg alsof de interactie nooit heeft plaatsgevonden. Er worden geen vragen gesteld!

  Als je toch in een situatie komt dat je OC niet aankan, voor welke reden dan ook, zeg dan “Time-out”, maak het “T” handgebaar en loop weg van de scene naar een OC-ruimte. Contacteer een storyteller om te vertellen wat er gebeurd is. Er zal niet gevraagd worden naar het “waarom” dat je de scene niet aankon, dat is privé. De tegenspeler moet de situatie afdoen als “nooit gebeurd”.   

  We zullen niet toelaten dat dit systeem misbruikt wordt, het is enkel te gebruiken voor emotionele veiligheidsredenen. 

 •  Time STOP =  Noodsituatie. Volg bevelen van ST op wanneer dit gebeurt. 
 • Vampire Larp is een horrorspel vol van intrige. Houd IC-personages strikt gescheiden van OC-spelers. IC-acties van een personage kunnen nooit door OC redenen gekleurd worden. Maw Lieg voluit, plot tegen je medespelers, bedrieg elkaar IC naar hartenlust, maar onthoud altijd dat het een spel is. De speler en het personage zijn niet dezelfde mensen! OC zijn we vrienden, IC kunnen we de ergste vijanden zijn. 
   
 • Wapens zijn rekwisieten en deze worden nooit gebruikt om een ander personage fysiek echt aan te vallen. (Ook niet met LARP wapens) Ook speelgoedpistolen (zoals NERF) zijn “NOOIT” geladen! Bij gebruik van replica wapens, zorg ervoor dat buitenstaanders die niet kunnen zien. 
   
Indien u problemen moest ondervinden, gerelateerd aan de LARP, kunt u steeds bij een lid van het ST Team terecht en we behandelen dit dan, discreet, zo snel mogelijk. 

English 

Due to the size of the group our code of conduct has become a bit stricter. Be warned that the ST Team will intervene beforeduring and after any event if the rules are not followedIf after a first warning the rules are still being brokenyou will be removed from the game. We will not tolerate discussion on thisthe game must continue for all participants with as little disturbance as possibleYou are free to discuss the matter after the event with the storytelling team, but on the night itself our word is final. 

Additional sanctions may be levied, up and including to a permanent ban from our events if these are deemed neccesary. 

We run a game that is V20 based. In every situation it is however the storytellers that have the final word. No book or website can overrule this. If you believe storytelling made an erroneous decision, feel free to talk to the ST’s about it AFTER the game. In this case, again, ST has the final word. In a LARP it is crucial that you trust the storytelling team to be honest and of good will. They have the helicopter view of all actions done by the many players as well as the actions performed by npcs in our world. If an action that you deemed should have succeeded, doesnt, it could very well be that players or npc’s took precautions against your action. In the end it is the storytelling team that decides what happens. If you can’t accept that, then ‘Duister Gent’ is not the LARP for you.

Aside from our houserulesall legislations are also in effect. This means we won’t tolerate forbidden substancesforbidden weapons, etc. And these are grounds for immediate expulsions, without warningIf you are unsure if something falls in this category, contact the ST Team PRIOR to the game. 

 1. Accommodationand materials: 
 • On arrival and departure from the location, we make sure not to cause any disruption. We respect our neighbours rest and do our utmost to prevent any nuisance 
   
 • Respect the accomodation at all times. Lift chairs and tables when displacing them. Do not damage the infrastructureIf this accidentally does happen, please inform the ST team immediately.  
   
 • Respect other peoples belongings. Do not use these without expliciet authorisation from the ownerThis also counts for materials owned by the organisation. Do not use without expliciet permission 
   
 • When you accidentally spill something, we expect you to clean it up immediatelyThis makes the game for everyone a lot more pleasant.  
   
 • Do not leave expensive stuff laying aboutEveryone is responsible for their own items and we will not be held accountable for any theft or losses that may occur. 
   
 • It is not allowed to bring your own food or beverages inside the locations where we hold our events, unless for medical reasons.  
   
 1. Interactions:
 • Do not drink too much alcohol. This will not only cloud your judgement, but may cause unwanted problems amongst players and staffIf staff considers you too drunk to play, you will be removed from the game. 
   
 • In social interactions (IC or OC), always respect eachotherIf you have even the slightest doubt that a certain reaction may cause an OC problem with a particular playeralways check if the player in question is OK with it or notIf not, walk away as if the interaction never happened. No questions asked.

  If a scene, for any reason whatsoever, is too deep for you, let the other player know by stating “Time-out”, making the “T” hand gesture and walk away from the situation to an OC-area. Contact a Storyteller to explain what happened. (We won’t ask the reasonthat is private). Opponent player must discard the situation as “never happened”.  

  We will not tolerate abuse of this system, it is only there for emotional safety reasons.  

 • Time STOPEmergency situation, Follow the directions of storytelling 
   
 • Vampire Larp is a game of personal horror, full of backstabbing and intrige. 
  Keep IC characters and OC players strictly separatedIc-actions must never be colored by OC reasons. In other words please lie, cheat, plot and backstab eachoter to the fullest potential, but remember that it’s all just a game. OC we are all friends, in the game however we may be the worst of enemies 
   
 • Weapons are props and are never used to attack another character physicallyNot even with LARP safe weapons. Toy gunssuch as nerf, are also “Never” loaded. 
  If you use replica weapons, make sure that they are not visible for outsiders.

If for any reason you experience problemsrelated to the LARP, you are welcome to contact anyone from the ST team and we will try to resolve the matter, discreetly, as fast as possible. 

Duister Gent 2.0 hanteert een strikte: “Geen geld terug” regel voor alle activiteiten. Uitzonderingen worden elk apart behandeld.
Dusiter Gent 2.0 has a strict “no refunds” policy for all it’s activities. Exceptions are judged case by case.